มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการพิเศษ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

เรื่อง การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่และทำงานในไทยต่อถึง 31 มีนาคม 2565 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 2

กลุ่มเป้าหมาย คือ แรงงานต่างด้าว 4 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลง MOU ซึ่งครบวาระการจ้าง 4 ปี

กลุ่มที่ 2 แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ถือเอกสารประจำตัว ได้แก่ หนังสือเดินทาง (Passport : PP) เอกสารเดินทาง (TD) เอกสารรับรองบุคคล (CI) ที่มีใบอนุญาตทำงานและได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดในช่วงตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 แต่ไม่ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

กลุ่มที่ 3 แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้าทำงานตามข้อตกลง MOU ที่การอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมายตามมาตรา 50, 53, 55 แห่ง พรก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 อาทิเช่น ออกจากนายจ้างรายเดิม แต่ยังหานายจ้างใหม่ไม่ได้ภายใน 30 วัน เป็นต้น

กลุ่มที่ 4 แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานโดยใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass) ตามความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนซึ่งเข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 64 แห่ง พรก. การบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ซึ่งครบวาระการจ้างงาน และการอนุญาตให้พำนักในเขตพื้นที่ชายแดนที่ได้รับอนุญาตสิ้นสุด

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. แรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ 1-4 จะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
 2. แรงงานต่างด้าว จะต้องไปตรวจสุขภาพ และซื้อประกันสุขภาพที่โรงพยาบาล ดำเนินการภายใน วันที่ 31 มกราคม 2564
 3. แรงงานต่างด้าว จะต้องไปขอตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร Visa ดำเนินการภายในวันที่ 31 มกราคม 2564
 4. แรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ 1-3 จะต้องไปทำบัตรประจำตัวตนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) ซึ่งจะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กุม๓าพันธ์ 2564 – 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุ

 • แรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ 4 ที่ใช้บัตรผ่านแดน(Border Pass) จะออกใบอนุญาตทำงาน แบบ บต.4 (ใบสีเหลือง) มีอายุครั้งละ 3 เดือน และสามารถขอต่อเนื่องได้ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2565
 • ค่าใช้จ่ายแรงงานต่างด้าวกลุึ่มที่ 4 จะมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 3 เดือน 325 บาท ค่าตรวจโรค 500 บาท ค่าประกันสุขภาพ (2 ปี) 3,200 บาท

ค่าบริการดำเนินการตามมติครม. 4 สิงหาคม 2563

ไม่เข้าประกันสังคม

฿ X,X80
 • ใบอนุญาตทำงาน
 • ตรวจสุขภาพ
 • ประกันสุขภาพ
 • วีซ่า
 • บัตรชมพู

รอเข้าประกันสังคม

฿ X,X80
 • ใบอนุญาตทำงาน
 • ตรวจสุขภาพ
 • ประกันสุขภาพ
 • วีซ่า
 • บัตรชมพู

มีประกันสังคม

฿ X,X80
 • ใบอนุญาตทำงาน
 • ตรวจสุขภาพ
 • ประกันสุขภาพ
 • วีซ่า
 • บัตรชมพู