ฟอร์มแรงงานต่างด้าวเอกสารอื่นๆ ( เพิ่มเติม )

มอบอำนาจนายจ้าง

มอบอำนาจคนต่างด้าว

ฟอร์มขอคัดสำเนาเอกสาร

แบบบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว Download

แบบถ่ายทอดความรู้ (บต.25)

แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว และแบบแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว

แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน

ตท.4 คำขอรับใบแทนอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 25

ตัวอย่างการกรอกเอกสารแจ้งเข้า

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มนำเข้า MOU

ตัวอย่างการกรอก ตท2

ตัวอย่างหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน

ตัวอย่างหนังสือรับรองการขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 63-1

การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว

ขั้นตอนการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตามระบบ MOU

เอกสารประกอบการยื่นแจ้งออก

เอกสารประกอบแจ้งเข้านายจ้างใหม่ (เปลี่ยนนายจ้าง)

การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ้างแรงงานต่างด้าวแก่นายจ้างเดิม

อัตราโทษตามพระราชกำหนดการบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

กำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522