ครม. เห็นชอบผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ ทำบัตรชมพู เป็นกรณีพิเศษ

ครม.ผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ กัมพูชา-ลาว-เมียนมา อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ 2 ปี

สำหรับรายละเอียดของร่างกฎกระทรวงมีสาระสำคัญดังนี้ กลุ่มที่มีนายจ้าง หรือสถานประกอบการ ประสงค์จ้างงาน รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ให้นายจ้างแจ้งรายชื่อคนต่างด้าวตามวิธีการที่กรมการจัดหางานกำหนดระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 และให้คนต่างด้าวเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด -19 และโรคต้องห้ามตามวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และประกันสุขภาพเป็นระยะเวลา 2 ปี ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564

เมื่อผ่านการตรวจคัดกรองโควิด-19 และโรคต้องห้ามแล้ว ให้ยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามวิธีการที่กรมการจัดหางานกำหนดภายในวันที่ 13 กันยายน 2564 และให้คนต่างด้าวไปจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ด้านหลังของบัตรตามวิธีการที่กรมการปกครองกำหนดภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ส่วนคนต่างด้าวที่ไม่ได้ทำงาน รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี ให้แจ้งแบบข้อมูลบุคคลตามวิธีการที่กรมการจัดหางานกำหนด ระหว่างวันที่ 15มกราคม 2564 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 และเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 และโรคต้องห้าม และประกันสุขภาพระยะ 2 ปี ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 พร้อม จัดทำประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยภายในวันที่ 15มิถุนายน 2564

เมื่อผ่านการตรวจคัดกรองโควิด-19 แล้ว ให้นายจ้าง ที่ประสงค์จะรับเข้าทำงานยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวภายในวันที่ 13 กันยายน 2564 จากนั้นให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานไปปรับปรุงทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ด้านหลังของบัตร ตามที่กรมการปกครองกำหนด

สำหรับผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ให้แจ้งรายชื่อหรือแบบข้อมูลบุคคลระหว่างวันที่ 15มกราคม2564 ถึงวันที่ 13กุมภาพันธ์ 2564 เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 และทำประกันสุขภาพระยะเวลา 2 ปี ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 และจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564

ผู้ใดไม่ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมายในช่วงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้จัดการเด็ดขาดตามกฎหมาย จึงเป็นโอกาสที่ดีที่นำแรงงานนอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบ


สรุป แรงงานต่างด้าวที่สามารถทำได้ คือ

 • แรงงานที่ไม่เคยมีพาสปอร์ต ไม่มีเอกสารใดเลย
 • เปลื่ยนนายจ้างไม่ได้, แจ้งออกเกิน
 • วีซ่าหมดอายุ
 • เอกสารขาดต่อไปหลายปีก็กลับมา
 • ต่อบัตรไม่ทัน หลุดรอบ เล่มเวิร์คเพอร์มิท, เล่มพาสปอร์ตขาด
 • ขึ้นทะเบียน MOU 2 ปี, 4 ปี ไม่ทัน ขาด หรือ เกิน กำหนด
 • ผู้ติดตาม = ทำได้
 • ไม่มีนายจ้าง = ทำได้

เอกสารที่ต้องเตรียม

นายจ้าง

 • บัตรประชาชน (สำเนา)
 • ทะเบียนบ้าน (สำเนา)
 • ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองบริษัท (กรณีนิติบุคคล)
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สัญญาเช่า + เอกสารผู้ให้เช่า (กรณีเช่าสถานที่)

ลูกจ้าง

 • พาสปอร์ตหน้าแรก (สำเนา, ถ้ามี)
 • บัตรประชาชน หรือ เอกสารของคนต่างด้าวตามสัญชาตินั้นๆ
 • รูปถ่าย 1.5 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 4 ใบ
 • ข้อมูลส่วนตัวของแรงงาน ชื่อ, อายุ, เพศ, น้ำหนัก, ส่วนสูง, ชื่อบิดา-มารดา, เมือง, ประเทศ

อัตราค่าบริการ

[go_pricing id=”951″]

ขั้นตอนการดำเนินการ

กรณีมีนายจ้าง

กรณีไม่มีนายจ้าง