บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU

ขั้นตอนการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ระบบ MOU 

1. ดำเนินการยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศตามระบบ MOU (Demand Letter)

2. ประสานตัวแทนจัดหางานต่างประเทศต้นทางดำเนินการจัดทำ Name List

3. นายจ้างยื่นคำขอใบอนุญาตทำงานแทนต่างด้าวพร้อม Name List ที่สำนักงานจัดหางานหรือจัดหางานพื้นที่ 1-10 (ที่ได้ยื่นคำร้อง) เพื่อขอเอกสาร Calling Visa

4. ดำเนินการพาลูกจ้างเดินทางออกนอกประเทศไปขอวีซ่า Non-LA 2 ปี เดินทางผ่านด่านกลับเข้าไทย

5. ดำเนินการพาลูกจ้างไปอบรม ณ ศูนย์รับแรกเข้า

  •                 หนองคาย, มุกดาหาร (ลาว)
  •                 สระแก้ว (กัมพูชา)
  •                 ตาก (เมียนมา)

6. ดำเนินการพาลูกจ้างไปตรวจสุขภาพ

7. การแจ้งการจ้าง/แจ้งเข้าทำงาน และนำส่งให้กับนายจ้าง

**วีซ่า Non-LA อยู่ในประเทศไทย 2 ปี และ อนุญาตทำงานในประเทศไทยได้ 2 ปี**

 เอกสารนายจ้าง (นายจ้างเซ็นชื่อ)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง หรือ กรณีนายจ้างเป็นต่างด้าวให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางรวมทั้งหน้าที่วีซ่าและสำเนาใบอนุญาตทำงาน (สำเนา 5 ชุด/แรงงาน 1 คน)

2. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง ( 5 ชุด/แรงงาน 1 คน)

3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ ( 5 ชุด/แรงงาน 1 คน) (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล)

4. ใบโควตาที่ยังไม่หมดอายุ ( ตัวจริง พร้อมสำเนา 5 ชุด)

5. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน ( 5 ชุด/แรงงาน 1 คน)

6. โปรไฟล์บริษัท

7. ประกาศรับสมัครงาน กำหนด เงื่อนไข ลักษณะ อายุ เพศ จำนวนพนักงาน ตำแหน่งงาน เงินเดือน เป็นต้น