บริการต่อวีซ่า 

เอกสารนายจ้าง (นายจ้างเซ็นชื่อ)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง หรือ กรณีนายจ้างเป็นต่างด้าวให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางรวมทั้งหน้าที่วีซ่าและสำเนาใบอนุญาตทำงาน (สำเนา 2 ชุด/แรงงาน 1 คน)

2. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง ( 2 ชุด/แรงงาน 1 คน)

3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ ( 2 ชุด/แรงงาน 1 คน) (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล)

4. ใบโควตาที่ยังไม่หมดอายุ ( ตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด)

5. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน ( 2 ชุด/แรงงาน 1 คน)

เอกสารของแรงงานต่างด้าว (ต่างด้าวพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวา)

1. หนังสือเดินทางตัวจริง (Passport)

2. ใบอนุญาตทำงานตัวจริง (work permit)

3. สำเนาหนังสือเดินทาง รวมทั้งหน้าที่ตีวีซ่า 2 ชุด

4. สำเนาใบอนุญาตทำงานทุกหน้าที่มีรายการ 2 ชุด

5.ใบรับรองแพทย์ตัวจริง อายุไม่เกิน 2 เดือน

6. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 6 ใบ