การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรไทยเกิน 90 วัน สำหรับ แรงงาน 3 สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา (NON-LA)

แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้วต้องรายงานตัว 90 วัน ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุก 90 วัน สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ ลาว เมียนมา และกัมพูชา ที่พำนักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร

ติดต่อรับบริการที่

1. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สะพานใหม่

เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 – 18.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

2. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาราษฎร์บูรณะ

เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 – 18.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

3. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ณ อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว ชั้น 5

หมายเลขโทรศัพท์  0-2530-4535-6 และ 0-2530-4660-1

เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 – 18.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

สำหรับแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ คือ ลาว เมียนมา เวียดนาม และกัมพูชา ที่พำนักอาศัยอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร

ติดต่อรับบริการ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองประจำจังหวัดทั่วประเทศไทย

หมายเหตุ

1. การรับแจ้งที่พักอาศัย กรณีคนต่างด้าวอยู่เกิน 90 วัน มิใช่ เป็นการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร

2. สามารถรายงานตัว 90 วัน ได้ล่วงหน้า 15 วัน และช้ากว่ากำหนดได้ 7 วัน

3. กรณีเกินกำหนดที่จะต้องแจ้งที่พักฯ คนต่างด้าวต้องมารายงานตัวด้วยตนเองเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นเงินสูงสุด 5,000 บาท

4. กรณีคนต่างด้าวเดินทางออกนอกประเทศก่อนครบกำหนดนัดครั้งต่อไป เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้มารายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยครั้งต่อไป เมื่อครบกำหนด 90 วัน นับแต่วันเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ครั้งสุดท้าย

เขตกรุงเทพ

กรณีแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการด้วยตนเองเตรียมเอกสาร ดังนี้

 • แบบฟอร์ม ตม.47 กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
 • พาสปอร์ตตัวจริงพร้อมสำเนา
 • ใบอนุญาตทำงานตัวจริง พร้อมสำเนา
 • ใบรายงานตัว 90 (ตม.47 ของเก่า)
 • ใบแจ้งที่พักอาศัย ตม.30 หรือ ตม.28 (กรณีที่อยู่ปัจจุบันไม่ตรงกับใบอนุญาตทำงาน)

กรณีต่างด้าวไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง ให้นายจ้างทำหนังสือมอบอำนาจเพิ่มเติมเอกสาร ดังนี้

 • หนังสือมอบทำนาจ ติดอากร 30 บาท
 • สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านนายจ้าง
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ
 • กรณีเป็นนิติบุคคลแนบหนังสือรับรองบริษัทพร้อมเซ็นต์ชื่อประทับตราบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)

ดาว์นโหลดเอกสาร

ต่างจังหวัด

กรณีแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการด้วยตนเองเตรียมเอกสาร ดังนี้

 • แบบฟอร์ม ตม.47 กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
 • พาสปอร์ตตัวจริงพร้อมสำเนา
 • ใบอนุญาตทำงานตัวจริง พร้อมสำเนา
 • ใบรายงานตัว 90 (ตม.47 ของเก่า)
 • ใบแจ้งที่พักอาศัย ตม.30 หรือ ตม.28 (กรณีที่อยู่ปัจจุบันไม่ตรงกับใบอนุญาตทำงาน)

กรณีต่างด้าวไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง ให้ต่างด้าวทำหนังสือมอบอำนาจเพิ่มเติมเอกสาร ดังนี้

 • หนังสือมอบทำนาจ ติดอากร 10 บาท
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ

ดาว์นโหลดเอกสาร