บริการด้านกฏหมายแรงงานต่างด้าว

เตือน ผิดกฏหมาย!!!

นำพาคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง     จำคุกไม่เกิน 10 ปี     ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

ให้ที่พักอาศัย คนต่างด้าว ลักลอบเข้าเมือง     จำคุกไม่เกิน 5 ปี     ปรับไม่เกิน 50,000 บาท

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2562

หมวด 8 บทกำหนดโทษ

มาตรา 63

กระทำผิด

  1. ผู้ใดนำหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรหรือกระทำการด้วยประเภอใดๆอันเป็นการอุปการะหรือช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าวให้เข้ามาในราชอาณาจักร
  2. เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 และภายในพาหนะนั้นมีคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะนั้นได้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่สามารถรู้ได้ว่าภายในพาหนะนั้นมีคนต่างด้าวดังกล่าวอยู่ แม้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว

กำหนดโทษ: จำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท

มาตรา 64

กระทำผิด

  1. ผู้ใดรู้ว่าคนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืน พระราชบัญญัตินี้ให้เข้าพักอาศัยซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม
  2. ผู้ใดให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ เข้าพักอาศัยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นรู้ว่าคนต่างด้าวดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญตินี้ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่รู้ โดยได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว

กำหนดโทษ: จำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 50,000 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563