การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรไทยเกิน 90 วัน สำหรับ แรงงาน 3 สัญชาติ

พม่า ลาว และกัมพูชา (NON-LA)

วิธีการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวเมื่ออยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน

1. คนต่างด้าวดำเนินการแจ้งด้วยตนเอง หรือ

2. คนต่างด้าวมอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปแจ้ง หรือ

3. คนต่างด้าวอาจมีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ

4. นายจ้างเข้าร่วมโครงการระบบการแจ้งที่พัก 90 วันผ่านการบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดี (เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร) (เหมาะสำหรับนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก)

5. คนต่างด้าวสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ ก่อน 15 วัน หรือหลัง 7 วัน นับจากวันครบกำหนด ( ตามคำสั่ง สตม.ที่ 222/2553 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2553)

เอกสารประกอบการรายงานตัว 90 วัน

1. ต้นฉบับหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อม บัตร ตม.6

2. แบบฟอร์ม ตม. 47 (กรอกข้อความให้ครบถ้วน พร้อมแรงงานต่างด้าว พิมพ์ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวาในแบบฟอร์ม ตม. 47 และในบัตร ตม.6)

3. ถ่ายเอกสารสำเนา ดังนี้

– หน้าแรกหนังสือเดินทาง (Passport)

– บัตร ตม.6

– วีซ่าล่าสุด

– ใบรับการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย

– ใบอนุญาตทำงานหรือบัตร E-Work

 

สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ ลาว เมียนมา และกัมพูชา ที่พำนักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร

ติดต่อรับบริการที่

1. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาดอนเมือง

เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 – 18.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

2. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาราษฎร์บูรณะ

เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 – 18.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

3. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ณ อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว ชั้น 5

หมายเลขโทรศัพท์  0-2530-4535-6 และ 0-2530-4660-1

เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 – 18.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

สำหรับแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ คือ ลาว เมียนมา เวียดนาม และกัมพูชา ที่พำนักอาศัยอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร

ติดต่อรับบริการ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองประจำจังหวัดทั่วประเทศไทย

 

หมายเหตุ

1. การรับแจ้งที่พักอาศัย กรณีคนต่างด้าวอยู่เกิน 90 วัน มิใช่ เป็นการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร

2. หากเกินกำหนดนัดหรือเกินกำหนดที่จะต้องแจ้งคนต่างด้าวต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาทและปรับอีกวันละไม่เกินวันละสองร้อยบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

3. กรณีเกินกำหนดที่จะต้องแจ้งที่พักฯ คนต่างด้าวต้องมารายงานตัวด้วยตนเองเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 2,000 บาท

4. กรณีคนต่างด้าวเดินทางออกนอกประเทศก่อนครบกำหนดนัดครั้งต่อไป เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้มารายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยครั้งต่อไป เมื่อครบกำหนด 90 วัน นับแต่วันเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ครั้งสุดท้าย