รมว.สุชาติ จี้แรงงานต่างด้าว เร่งตรวจโควิด-เก็บอัตลักษณ์ ก่อน 16 เม.ย. หลังคืบแค่ 3.9%

รมว.สุชาติ จี้แรงงานต่างด้าว เร่งตรวจโควิด-เก็บอัตลักษณ์ ก่อน 16 เม.ย. หลังคืบแค่ 3.9%

รมว.สุชาติ จี้แรงงานต่างด้าว เร่งตรวจโควิด-เก็บอัตลักษณ์ ก่อน 16 เม.ย. หลังคืบแค่ 3.9%

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะผู้นำรัฐบาล ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างยิ่ง ได้กำชับให้กระทรวงแรงงานซึ่งมีหน้าที่ กำกับ ดูแล การจ้างแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

รมว.สุชาติ จี้แรงงานต่างด้าว เร่งตรวจโควิด-เก็บอัตลักษณ์ ก่อน 16 เม.ย. หลังคืบแค่ 3.9%

“สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 ธันวาคม 2563 โดยข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 มีแรงงานต่างด้าวลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ (15 ม.ค. – 13 ก.พ. 64) จำนวน 654,864 คน แยกเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 203,679 คน ลาว 67,108 คน และเมียนมา 384,077 คน คนต่างด้าวได้รับอนุมัติบัญชีรายชื่อ จำนวน 599,201 คน หรือร้อยละ 91.5 จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) จำนวน 209,985 คน หรือร้อยละ 32.07 ผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 25,546 คน หรือร้อยละ 3.9 และได้รับอนุญาตทำงาน (อนุมัติ บต.48) จำนวน 25,536 คน หรือร้อยละ 3.9 โดยขณะนี้ระยะเวลาที่กำหนดให้นายจ้าง/สถานประกอบการ พาแรงงานต่างด้าวไปจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) และตรวจหาเชื้อโควิด-19 เหลืออีกเพียง 1 เดือนเท่านั้น ซึ่งหากไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 16 เมษายน 2564 และดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไปตามระยะเวลาที่กำหนด จะทำให้มีสถานะเป็นแรงงานผิดกฎหมาย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา และผู้ติดตาม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สามารถเข้ารับการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับสถานพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นตามรายชื่อห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SAR-CoV-2 ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศ ซึ่งสถานพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นดังกล่าวได้ทำข้อตกลงกับสถานพยาบาลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพแล้ว และในส่วนการดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564

“กรมการจัดหางาน ขอย้ำเตือน คนต่างด้าวทั้งที่มีนายจ้าง และยังไม่มีนายจ้าง เร่งนัดหมายเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด–19 และซื้อประกันสุขภาพกับสถานพยาบาลของรัฐ (เป็นระยะเวลา 2 ปี) พร้อมทั้งดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 โดยอย่ารอดำเนินการช่วงใกล้สิ้นสุดระยะเวลา เนื่องจากเดือนเมษายนมีวันหยุดตามเทศกาลสงกรานต์ติดต่อกันหลายวัน ซึ่งอาจทำให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวเองติดขัดหรือเกิดความไม่สะดวกในการดำเนินการ ทั้งนี้ ในส่วนการตรวจโรคต้องห้ามหากมีเหตุให้ดำเนินการไม่ทัน ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 ให้ไปดำเนินการให้แล้วเสร็จ ไม่เกินวันที่ 18 ตุลาคม 2564” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

สามารถสอบถามขั้นตอนขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่ไลน์ @Service_Workpermit หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษากัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และแนะนำวิธีการดำเนินการ

ที่มา : https://www.matichon.co.th/