ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน สั่งคุมเข้มสถานประกอบการป้องกันโควิดแพร่ระบาดในพื้นที่

ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน สั่งคุมเข้มสถานประกอบการป้องกันโควิดแพร่ระบาดในพื้นที่

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน สั่งคุมเข้มสถานประกอบการป้องกันโควิดแพร่ระบาดในพื้นที่

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.63 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จังหวัดได้รับหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้จังหวัดตามแนวชายแดนเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังมิให้มีการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาในประเทศโดยผิดกฎหมายและไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดต่อ ทั้งนี้ให้มีการบูรณาการกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ในการติดตามค้นหาแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย ในสถานประกอบการและสถานที่ทำงานที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว ทั้งนี้หากพบให้ดำเนินการตามระเบียบ/กฎหมายและมาตรการทางด้านสาธารณสุขต่อไป พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เตือนให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ช่วยกันเฝ้าระวัง สอดส่อง

ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน สั่งคุมเข้มสถานประกอบการป้องกันโควิดแพร่ระบาดในพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ขณะนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ในสาธารณะรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เป็นไปในวงกว้างและต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในประเทศไทยจึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ชายแดน ดำเนินการตรวจสถานประกอบการทุกแห่งในพื้นที่ที่มีการจ้างแรงงานเมียนมาร์ ดำเนินการคัดกรองโรคกับแรงงานทุกคนและตรวจหาเชื้อโดยการสุ่มตรวจ พร้อมกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรณีพบผู้ติดเชื้อให้ดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดและหากมีการแจ้งแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกต้องให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ที่มา : https://siamrath.co.th/[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]