บริการขอโควตาจ้างแรงงานต่างด้าว

นายจ้างผู้ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าว พม่า ลาวและกัมพูชา ต้องยื่นแบบแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว(โควตา) ณ  ซึ่งมีอายุ 1 ปี และสามารถขอต่ออายุได้

เอกสารหลักฐานในการแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว

1. นายจ้าง เป็นบุคคลธรรมดา

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้างหรือสำเนาใบอนุญาตทำงานกรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานแสดงการประกอบธุรกิจ, ทะเบียนพาณิชย์, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน, ทะเบียนเรือ เป็นต้น

– แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน

– รูปถ่ายของกิจการและสถานประกอบการ

– หนังสือมอบอำนาจ

2. กรณีผู้ประสงค์จะจ้างเป็นนิติบุคคล

– สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้างหรือสำเนาใบอนุญาตทำงานกรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ของกรรมการผู้จัดการหรือผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนาม

– สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้จัดการหรือผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนาม

– หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจ หนังสือรับรองบริษัท หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ทะเบียนพาณิชย์ สัญญาเช่า โฉนดที่ดินทะเบียนเรือ เป็นต้น

– แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน

– รูปถ่ายของกิจการและสถานประกอบการ

– สำเนาใบภาษี (ภพ.01) และสำเนาใบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)

– หนังสือมอบอำนาจ

เอกสารเพิ่มเติม

กิจการเกษตร ปลูกพืชสวน พืชไร่ ให้เตรียมสำเนาโฉนดที่ดินหน้าหลัง ถ้าเป็นพื้นที่เช่าให้นำสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาเอกสารคู่สัญญามาด้วย

กิจการร้านค้า ร้านอาหาร จำหน่ายอาหาร กิจการโรงงาน โรงสี กิจการรีไซเคิล รับซื้อของเก่า อู่ซ่อมรถ ล้างอัดฉีด ให้เตรียมใบทะเบียนพาณิชย์ รูปถ่ายหน้าร้าน ในร้าน ถ้าเป็นพื้นที่เช่าให้นำสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาเอกสารคู่สัญญามาด้วย

กิจการก่อสร้าง ให้เตรียมสำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง สำเนาเอกสารหลักฐานของคู่สัญญา ถ้าเป็นงานรับเหมาช่วงให้นำสำเนาสัญญาต้นมาด้วย

กิจการโรงแรม หอพัก ห้องเช่า ให้เพิ่มรูปถ่ายอาคาร สำเนาโฉนดที่ดินที่ปลูกสร้างอาคาร