บริการของเรา

แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างด้าวระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ภาคี  (MOU) โดยขออนุญาตทำงานได้  2 งาน คือ งานกรรมกร และ คนรับใช้ในบ้าน ปัจจุบันทำข้อตกลง (MOU) กับประเทศ 3 ประเทศ คือ  ลาว เมียนมา และกัมพูชา โดยระยะเวลาขั้นตอนในการนำเข้าแรงงานต่างด้าว แต่ละสัญชาติใช้เวลาไม่เท่ากัน

 • วีซ่า NON-LA 2 ปี และสามารถต่อได้อีก 2 ปี
 • ใบอนุญาตทํางาน 2 ปี และสามารถต่อได้อีก 2 ปี
 • T.B.D.

ปรับสภาพแรงงานต่างด้าว หรือ รีไซเคิลแรงงานต่างด้าว ที่อยู่ในประเทศไทยแบบผิดกฏหมาย คือ แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารใบอนุญาตในการทำงาน หรือ เอกสารแรงงานต่างหมดอายุแล้วไม่ได้ไปต่ออายุ ดังนั้น แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ ต้องกลับไปดำเนินการทำขั้นตอนการนำเข้า MOU ที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างด้าวระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ภาคี  (MOU) โดยระยะเวลาขั้นตอนในการปรับสภาพแรงงานต่างด้าว แต่ละสัญชาติใช้เวลาไม่เท่ากัน

 • วีซ่า NON-LA 2 ปี และสามารถต่อได้อีก 2 ปี
 • ใบอนุญาตทํางาน 2 ปี และสามารถต่อได้อีก 2 ปี
 • T.B.D.
รีไซเคิล
ขอ-ต่อ-พาสปอร์ต

หนังสือเดินทาง หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่า Passport เป็นเอกสารสำคัญสำหรับบุคคลที่จะเดินทางไปต่างประเทศโดยในหนังสือเดินทางจะมีการระบุข้อมูล อาทิ ชื่อผู้เดินทาง ลายมือชื่อรูปถ่าย อายุ สัญชาติ ฯลฯ

 • T.B.D.

บริการขอ/ต่ออายุ Visa Non L-A ให้แรงงานต่างด้าวถึงที่ ไม่ต้องเสียเวลากรอกเอกสารเตรียมเอกสารให้ยุ่งยาก ราคาค่าบริการไม่แพงอย่างที่คิด ให้คำปรึกษาทุกขึ้นตอน

 • กลุ่ม MOU
 • กลุ่มบัตรสีชมพูที่มี Passport
 • T.B.D.
visa-non
ขอ-ต่อ-ใบอนุญาต

ใบอนุญาติทำงาน หรือ work permit  หมายถึง  แรงงานต่างด้าวที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อเป็น ลูกจ้าง ทุกอาชีพนั้น จำเป็นต้องยื่นขอการเปลี่ยนประเภทการลงตราตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ว่าด้วย แรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยต้องยื่นขอการเปลี่ยนแปลงประเภทการลงตราเป็น Non-Immigrant Visa ”L-A” และเมื่อทำการเปลี่ยนลงตราเรียยร้อยแล้วนั้น จำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาติทำงาน หรือ work permit มิฉะนั้นจะไม่สามารถทำงานในราชอาณาจักรไทยได้

 • กลุ่ม MOU
 • กลุ่มบัตรสีชมพูที่มี Passport
 • T.B.D.

แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้วต้องรายงานตัว 90 วัน ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุก 90 วัน

หมายเหตุ

 • การรับแจ้งที่พักอาศัย กรณีคนต่างด้วอยู่เกิน 90 วัน มิใช่ เป็นการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร
 • คนต่างด้าวผู้ใดอยู่เกินกว่า 90 วัน ไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งช้ากว่าที่กำหนด ต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง และเสียค่าปรับ จำนวน 2000 บาท หรือคนต่างด้าวถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องเสียค่าปรับ จำนวน 4,000 บาท
 • เมื่อคนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เมื่อเดินทางกลับมาให้เริ่มนับเวลา 90 วันใหม่ทุกกรณี
 • สามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ ก่อน 15 วัน หรือ หลัง 7 วัน นับจากวันครบกําหนด
 • T.B.D.
90-วัน
ประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน และการให้ความคุ้มครอง ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติ ลาว กัมพูชา และพม่า ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ เข้ามาทำงานถูกกฎหมาย ต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน พร้อมทั้งจ่ายเงินสมทบ รับสิทธิประโยชน์ 7 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน เป็นต้น

 • T.B.D.

บริการให้คำปรึกษากฎหมายธุรกิจและกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ มีความชำนาญด้านแรงงาน กฎหมายการค้าและธุรกิจ การลงทุน การทำนิติกรรมสัญญา การพาณิชยกรรม สิทธิและทรัพย์สินส่วนบุคคล และการจดทะเบียนต่างๆ เน้นการบริการด้วยความรวดเร็ว

 • จดทะเบียนบริษัท
 • ภาษีเงินได้
 • บริการทางด้านกฎหมาย
 • T.B.D.
กฏหมาย