ดีเดย์ 1 เม.ย. นี้ 50 เขต เปิดให้บริการงานทะเบียนคนต่างด้าววันละ 30 ราย

ดีเดย์ 1 เม.ย. นี้ 50 เขต เปิดให้บริการงานทะเบียนคนต่างด้าววันละ 30 ราย

ดีเดย์ 1 เม.ย. นี้ 50 เขต เปิดให้บริการงานทะเบียนคนต่างด้าววันละ 30 ราย

เริ่ม 1 เม.ย. นี้ 50 สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร พร้อมเปิดให้บริการงานทะเบียนคนต่างด้าว จำกัดวันละ 30 ราย

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ปรับลดระดับสถานการณ์ ของกรุงเทพมหานคร จากระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุด เป็นพื้นที่ควบคุม

ดีเดย์ 1 เม.ย. นี้ 50 เขต เปิดให้บริการงานทะเบียนคนต่างด้าววันละ 30 ราย

ขณะที่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 20) เพื่อเป็นการผ่อนคลาย ให้บางสถานที่สามารถดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ในการทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิต ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้สำนักงานเขตดำเนินการ ดังนี้

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต เปิดให้บริการงานทะเบียน จัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ และจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป ในวันราชการปกติ (จันทร์ – ศุกร์) เวลา 16.00 – 18.00 น.

นอกจากนี้ ยังกำหนดจำนวนผู้รับบริการ (คิว) ไม่เกิน 30 ราย/วัน เพื่อลดความหนาแน่นของแรงงานต่างด้าวที่มารับบริการ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

พร้อมกันนี้ ให้ปฏิบัติตามแนวทางหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย

ที่มา : https://www.thebangkokinsight.com/