จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ ให้แก่นายจ้างสถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว

จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ ให้แก่นายจ้างสถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว

จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ ให้แก่นายจ้างสถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงแรมแพร่นครา ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการแรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีส่วนราชการ และ หอการค้าจังหวัดแพร่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ องค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสำนักงานจัดหางาน จังหวัดแพร่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ ให้แก่นายจ้างสถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว

นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้มีนายจ้าง สถานประกอบการ และองค์กรภาคีเครือข่าย เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน โดยมีหน่วยงานมาให้ความรู้ในเรื่องของการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพของคนต่างด้าว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่, การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 การขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร และการตรวจลงตรา(วีซ่า) และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแพร่, การจัดทำทะเบียนประวัติ และบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย โดยที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่, การจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่

ที่มา : https://www.chiangmainews.co.th/