ครม.เห็นชอบ ให้คนต่างด้าวกลุ่ม MoU ครบ 4 ปี อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานได้ต่อไปอีก 2 ปี ไม่ต้องกลับประเทศ

ครม.เห็นชอบ ให้คนต่างด้าวกลุ่ม MoU ครบ 4 ปี อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานได้ต่อไปอีก 2 ปี ไม่ต้องกลับประเทศ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ครม.เห็นชอบ ให้คนต่างด้าวกลุ่ม MoU ครบ 4 ปี อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานได้ต่อไปอีก 2 ปี ไม่ต้องกลับประเทศ

ครม.เห็นชอบ ให้คนต่างด้าวกลุ่ม MoU ครบ 4 ปี อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานได้ต่อไปอีก 2 ปี ไม่ต้องกลับประเทศ

นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ แนวทางการดำเนินการให้คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามแบบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไป  เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นประเทศต้นทางที่สำคัญในการจัดส่งแรงงานเข้ามาทำงานในประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของนายจ้าง/สถานประกอบการ ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของคนต่างด้าวที่จะได้ทำงานอย่างถูกกฎหมาย โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ดังนั้น คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาทำงานตาม MoU ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2564 ที่ประสงค์จะทำงานในประเทศไทยต่อไป ให้ดำเนินการ ดังนี้
1. คนต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2. คนต่างด้าวนำใบรับรองแพทย์ไปยื่นขออนุญาตทำงานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ตามระยะเวลาที่ผู้ขออนุญาตร้องขอแต่ไม่เกิน 2 ปี
3. คนต่างด้าวยื่นขอรับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (Visa) กับสำนักงาน  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งละไม่เกิน 1 ปี ค่าธรรมเนียมคำขอ 1,900 บาท  โดยยกเว้น  การเปรียบเทียบปรับการอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดแก่คนต่างด้าวที่ระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุด  ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2563
4. การจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ นายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย (ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่)

โทร. 0-5311-2911-4 ในวันและเวลาราชการ หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษากัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร แนะนำวิธีการทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ที่มา : https://www.chiangmainews.co.th/[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]