ก.แรงงาน แนะนายจ้างกำชับแรงงานต่างด้าวยึดมาตรการป้องโควิด

ก.แรงงาน แนะนายจ้างกำชับแรงงานต่างด้าวยึดมาตรการป้องโควิด

ก.แรงงาน แนะนายจ้างกำชับแรงงานต่างด้าวยึดมาตรการป้องโควิด

18 เม.ย.-รมว.แรงงาน ห่วงใยแรงงานต่างด้าว แนะนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว พูดคุยทำความเข้าใจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

ก.แรงงาน แนะนายจ้างกำชับแรงงานต่างด้าวยึดมาตรการป้องโควิด

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในชีวิตของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยเช่นเดียวกับประชาชนคนไทย โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่แรงงานต่างด้าวจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาด หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ซึ่งล่าสุดได้มอบหมายกรมการจัดหางาน ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องดังกล่าวแก่นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดแรงงานต่างด้าวมากที่สุด กำชับให้แรงงานต่างด้าว ที่อยู่ในความรับผิดชอบการจ้างงานของตน ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการป้องกันโรค อย่างเคร่งครัด

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานเร่งดำเนินการตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร มีการประสานนายจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่ของตนเอง ให้ทราบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเป็นปัจจุบัน รวมทั้งควบคุมให้แรงงานต่างด้าวปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อตัวแรงงานต่างด้าวเอง เช่น สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ทำงาน หรือทำกิจกรรมอื่นๆ หมั่นล้างมือ หรือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างระหว่างกัน ทำความสะอาด เช็ดถูพื้นผิววัสดุอุปกรณ์ ที่มีการใช้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

“ทั้งนี้ กรมการจัดหางานมีการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการชะลอการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ โดยใช้มาตรการขยายเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไปได้ ของแรงงานต่างด้าวกลุ่มต่างๆที่ทำงานอยู่ภายในประเทศ (กรณีหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ หรือครบกำหนดการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย) และให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ใบอนุญาตสิ้นสุด หรือหลบหนีเข้าเมือง ลงทะเบียนออนไลน์กับกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีแรงงานต่างด้าว ลงทะเบียน จำนวน 654,864 คน โดยทั้งหมดต้องดำเนินการตรวจโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 มิฉะนั้นจะไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ และกลายเป็นคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมาย” นายไพโรจน์ฯ กล่าว. -สำนักข่าวไทย

ที่มา : https://tna.mcot.net/