กลุ่มเกษตรเลี้ยงโคนมโอดกฏหมายคุ้มครอง แรงงานต่างด้าวมากเกินไป จนลูกจ้างเอาเปรียบนายจ้าง

กลุ่มเกษตรเลี้ยงโคนมโอดกฏหมายคุ้มครอง แรงงานต่างด้าวมากเกินไป จนลูกจ้างเอาเปรียบนายจ้าง

กลุ่มเกษตรเลี้ยงโคนมโอดกฏหมายคุ้มครอง แรงงานต่างด้าวมากเกินไป จนลูกจ้างเอาเปรียบนายจ้าง

วันที่ 25 ม.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นายมณู อินอ่ำ ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ก.น.ช.หนองรี จำกัด ทนไม่ไหวกับแรงงานต่างดาวที่เอาเปรียบนายจ้างไทย ที่วิ่งเต้นทำหลักฐานโดยเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศให้ได้พาสปอร์ตอย่างถูกกฏหมาย แต่พอแรงงานต่างด้าวได้หลักฐานพาสปอร์ตอย่างถูกกฏหมาย แล้ว กลับทำงานอยู่กับนายจ้างที่เสียเงินค่าทำพาสปอร์ตให้ไม่นาน หนีไปทำงานกับนายจ้างอื่นที่ให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า กฎหมายก็ไม่สามารถลงโทษแรงงานต่างด้าวที่กระทำแบบนี้ได้ จึงได้พากันเข้าร้องเรียนกับ นายพหล วรปัญญ า อดีต ส.ส.จังหวัดลพบุรี พรรคเพื่อไทย ช่วยเป็นกระบอกเสียงไปสู่กรมแรงงาน ช่วยแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่กระทำเอาเปรียบนายจ้างแบบนี้

กลุ่มเกษตรเลี้ยงโคนมโอดกฏหมายคุ้มครอง แรงงานต่างด้าวมากเกินไป จนลูกจ้างเอาเปรียบนายจ้าง

ทั้งนี้ นายพหล วรปัญญา อดีต ส.ส.จังหวัดลพบุรี ได้พาคณะผู้เลี้ยงโคนมที่ได้รับผลกระทบแรงงานต่างด้าวเอาเปรียบเช่นเดียวกัน เดินทางไปยื่นหนังสือต่อนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เพื่อรับเรื่องร้องเรียนต่อ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม แต่เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ติดราชการ จึงได้ให้ นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี รับหนังสือแทน พร้อมกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เชิญผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหาทางออก และแก้ไขถึงปัญหาเหล่านี้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีผู้ที่เข้าร่วมประชุม อาทินางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดลพบุรี ,นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี ,ปกครองจังหวัด,ตรวจคนเข้าเมือง และ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้ารับฟังข้อร้องเรียนรวมถึงชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมทั้งหาทางออกร่วมกันในการแก้ปัญหาต่อไป

นายมณู อินอ่ำ ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ก.น.ช.หนองรี จำกัด กล่าวในที่ประชุมว่า ปัญหาที่มาร้องเรียนในวันนี้ได้แก่ ความเดือดร้อนจากปัญหาแรงงานต่างด้าว ในประเด็นเรื่องของการละทิ้งหน้าที่การงานและความไม่รับผิดชอบต่อนายจ้างของแรงงานต่างด้าว ที่ผ่านมากลุ่มคนงานต่างด้าวเหล่านี้มักจะมีข้อเรียกร้องเงื่อนไขในเรื่องของสวัสดิการสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องของการขออนุญาตแรงงานต่างด้าว ได้รับพาสปอร์ตมาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นเวลาขึ้นทะเบียนลูกจ้างส่วนใหญ่จะไม่มีเงินค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการดำเนินการก็จะต้องให้ฝ่ายนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบให้ แต่การมาทำงานอยู่กับนายจ้างนั้น อยู่ได้เพียงระยะสั้นๆก็จะออกโดยไม่ให้เหตุผลหรือไม่ให้เวลาหาแรงงานทดแทน เพราะเมื่อเป็นแรงงานถูกต้องแล้วจะไปอยู่กับนายจ้างที่ใดก็ได้ จนทำให้ธุรกิจนายจ้างเสียหาย

ซึ่งเรื่องนี้เห็นว่ากฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ ต่าง ๆไม่เป็นธรรมต่อฝ่ายนายจ้าง เพราะต้องลงทุนเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาโดยรวมทั้งระบบของแรงงานต่างด้าว จึงอยากให้ทางจังหวัดนำเสนอไปยังกระทรวงหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบหาแนวทางศึกษาแก้ไขกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบ ต่าง ๆให้รัดกุมและเข้มงวดกับลูกจ้างแรงงานต่างด้าวที่ละเลยและไม่รับผิดชอบต่อนายจ้าง ในการมายื่นหนังหนังสือร้องเรียนในวันนี้ มีความประสงค์ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้สรุปประเด็นปัญหานี้นำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาในภาพรวมต่อไป

ที่มา : https://siamrath.co.th/