บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU

1. ดำเนินการยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU (Demand Letter)

2. ประสานตัวแทนจัดหางานต่างประเทศดำเนินการจัดทำ Name List

3. นายจ้างยื่นคำขอใบอนุญาตทำงานแทนต่างด้าวพร้อม Name List ที่กรมจัดหางาน และ กระทรวงแรงงาน เพื่อขอเอกสาร Calling Visa

4. ดำเนินการพาลูกจ้างเดินทางออกนอกประเทศไปขอวีซ่า Non-LA 2 ปี เดินทางผ่านด่านกลับเข้าไทย

5. ดำเนินการพาลูกจ้างไปอบรม ณ ศูนย์รับแรกเข้า

6. ดำเนินการพาลูกจ้างไปตรวจสุขภาพ

7. ดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน และ นำส่งให้กับนายจ้าง

**วีซ่า Non-LA อยู่ในประเทศไทย 2 ปี และ อนุญาตทำงานในประเทศไทยได้ 2 ปี**

 เอกสารนายจ้าง (นายจ้างเซ็นชื่อ)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง หรือ กรณีนายจ้างเป็นต่างด้าวให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางรวมทั้งหน้าที่วีซ่าและสำเนาใบอนุญาตทำงาน (สำเนา 5 ชุด/แรงงาน 1 คน)

2. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง ( 5 ชุด/แรงงาน 1 คน)

3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ ( 5 ชุด/แรงงาน 1 คน) (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล)

4. ใบโควตาที่ยังไม่หมดอายุ ( ตัวจริง พร้อมสำเนา 5 ชุด)

5. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน ( 5 ชุด/แรงงาน 1 คน)

6. โปรไฟล์บริษัท

7. ประกาศรับสมัครงาน กำหนด เงื่อนไข ลักษณะ อายุ เพศ จำนวนพนักงาน ตำแหน่งงาน เงินเดือน เป็นต้น