บริการของเรา

ใบขอโควต้าแรงงาน
 • นายจ้างบริษัท
 • นายจ้างบุคคลธรรมดา
 • T.B.D.
บริการ-MOU
 • วีซ่า NON-LA 2 ปี และสามารถต่อได้อีก 2 ปี
 • ใบอนุญาตทํางาน 2 ปี และสามารถต่อได้อีก 2 ปี
 • T.B.D.
90 วัน
 • สามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ ก่อน 15 วัน หรือ หลัง 7 วัน นับจากวันครบกําหนด
 • T.B.D.
visa-non
 • กลุ่ม MOU
 • กลุ่มบัตรสีชมพูที่มี Passport
 • T.B.D.
work-permit
 • กลุ่ม MOU
 • กลุ่มบัตรสีชมพูที่มี Passport
 • T.B.D.
กฏหมาย
 • จดทะเบียนบริษัท
 • ภาษีเงินได้
 • บริการทางด้านกฎหมาย
 • T.B.D.