ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-แรงงานต่างด้าว

คำถามที่พบบ่อย

จะขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ได้อย่างไร ?

โดยปกติแล้วสามารถการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวได้ที่สถานทูตไทยหรือสถานกงศุลไทยในประเทศที่ต่างชาติอาศัยอยู่

จะขอรับการอนุญาติกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (re-entry permit)ได้อย่างไร ?

หากชาวต่างชาติที่ได้รับวีซ่าเพื่ออยู่ในประเทศไทยต้องการที่จะออกไปนอกประเทศก่อนเวลาที่วีซ่าหมดอายชาวุต่างชาติต้องขอรับ re-entry permit ซึ่ง re-entry permit นี้จะทำให้ชาวต่างชาติสามารถกลับเข้าประเทศไทยและใช้เวลาที่เหลือในวีซ่าเพื่ออยู่ในประเทศไทย หากไม่ได้ขอ re-entry permit วีซ่าที่มีอยู่จะถูกยกเลิกอัตโนมัติเมื่อชาวต่างชาติเดินทางออกนอกประเทศไทยแม้ว่าวีซ่ายังไม่หมดอาย

ชาวต่างชาติอยู่ในประเทศไทยได้นานแค่ไหน หากได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเพื่อธุรกิจ (Non-Immigrant Visa type B) ?

หากได้รับการตรวจลงตราจากด่านตรวจคนเข้าเมืองชาวต่างชาติจะสามารถอยู่ในประเทศไทยได้ 1 ปี

ชาวต่างชาติจะทำงานในประเทศไทยได้หรือไม่ ?

ได้ แต่อย่างไรก็ตามจะต้องขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ก่อนที่จะเริ่มงานในประเทศไทย เว้นเสียแต่ได้รับการยกเว้น

หากต้องการทำงานในประเทศไทย ต้องมีวีซ่าประเภทใด ?

ประเภทคนอยู่ชั่วคราวเพื่อธุรกิจ (Non-Immigrant Visa Type B)